Pravidelně aktualizované informace

Dopravně psychologické vyšetření

PO vybodování Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření

Pro vrácení řidičského průkazu (např. po vybodování) je nutné kromě jiného absolvovat i dopravně psychologické vyšetření (tzv. „psychotesty pro řidiče“). Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření ukládá zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) v § 87a odst. 3): „Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d“.

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření povinné

Psychotesty musí ze zákona povinně absolvovat následující skupiny řidičů:

 • Pro účely vrácení řidičského oprávnění
  • vybodovaní řidiči – při žádosti o vrácení řidičského průkazu po 12 měsících o vybodování
  • od 1.7.2013: řidiči se zákazem činnosti(řízení)
   • po jakémkoliv zákazu řízení motorových vozidel v rámci trestního řízení (soud)
   • po zákazu činnosti, který byl uložen ve správním řízení nejméně na 6 měsíců – jedná se o výměru uloženou v rozhodnutí, nikoli délku fakticky vykonaného zákazu (obecní úřad obce s rozšířenou působností)
  • od 1.7.2013: řidiči „v podmínce“
   •  při závazku zdržet se řízení motorových vozidel v rámci podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo v rámci  podmíněného zastavení trestního stíhání
 • Pro účely výkonu zaměstnání a získání kvalifikace
  • držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE, pokud řídí nákladní nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti nad 7500 kg nebo spouravu nákladního či speciálního autoobilu a přípojného vizidla, jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg
  • držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE, pokud řídí motorové vozidlo, zařazené do některé z těchto skupin
  • Dopravně psychologickému vyšetření se musí tito řidiči podrobit před zahájením činnosti, dále nejdříve 6 měsíců před dosažením věku 50 let a pak každých 5 let. Dopravně psychologické vyšetření musí předložit při pravidelné lékařské prohlídce (viz zákon 361/2000, § 87a odst. 1 a 2).
  • učitelé autoškol – před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly
 • Pro účely získání řidičského oprávnění
  • na žádost praktického lékaře – pokud si posuzující lékař takové vyšetření vyžádá

Kdo provádí dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření je od 1.8.2012 oprávněn provádět pouze psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy. V České republice působí v tuto chvíli přibližně 260 akreditovaných dopravních psychologů.

Co je nutné pro absolvování dopravně psychologické vyšetření

Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:

 • občanský průkaz,
 • výpis z evidenční karty řidiče (nesmí být starší než 30 dní),
 • posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře (nesmí být starší než 30 dní) a
 • naslouchadlo či brýle, pokud je užíváte

Na vyšetření byste se měli dostavit včas, odpočatí, přiměřeně vyspalí a v dobrém fyzickém a psychickém rozpoložení.

Průběh dopravně psychologického vyšetření

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření upravuje § 18c vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů:

Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

 • úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba
  • je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,
  • písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a
  • sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
 • vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality
  • intelektu,
  • pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,
  • senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,
  • rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,
  • paměti, zejména vizuální, a
  • dalších psychických funkcí v případě potřeby,
 • vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
  • emocionální stability, lability a impulzivity,
  • přizpůsobivého chování,
  • tendence k riskování,
  • odolnosti vůči zátěži,
  • psychopatologické symptomatiky a
  • dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,
 • individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,
 • zhodnocení výsledků vyšetření, anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a
 • seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření trvá obvykle 2-5 hodin, v některých případech i déle. Vyšetření může probíhat individuálně nebo skupinově (v závislosti na nabídce konkrétního dopravního psychologa).

Výsledek dopravně psychologického vyšetření

Posudek s výsledkem dopravně psychologického vyšetření obdržíte ihned po ukončení vyšetření. Posuzovaná osoba může být:

 • psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel,
 • psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo
 • psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

V případě „neúspěchu“ lze psychotesty opakovat nejdříve po 3 měsících. Stejnopisy posudků jsou zasílány na „Váš úřad“ (obec s rozšířenou působností dle místa bydliště), kde zůstávají uchovány…

Přezkoumání posudku

Nesouhlasíte-li se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, můžete se do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání „odvolat“ na Ministerstvu dopravy (podat návrh na přezkoumání). Posudek bude následně přezkoumán komisí složenou ze 3 akreditovaných psychologů. Její složení určuje Ministerstvo a členem samozřejmě nesmí být psycholog, který vydal původní posudek. Komise buď potvrdí původní posudek nebo vydá nový posudekNáklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba.

Kolik stojí dopravně psychologické vyšetření

Cena za dopravně psychologické vyšetření se pohybuje v rozmezí od 1.500,- Kč do 4.000,- Kč – záleží na podmínkách konkrétního dopravního psychologa. Náklady na dopravně psychologické vyšetření hradí sám řidič (žadatel). Většina dopravních psychologů nezveřejňuje ceník na svých internetových stránkách; ceník by však měl být vždy dostupný přímo v ordinaci a přesná cena by měla být sdělena i telefonicky.

Objednávka dopravně psychologického vyšetření

Pro objednávku dopravně psychologického vyšetření si vyberte jednoho z akreditovaných dopravních psychologů. Objednávky na psychotesty pro řidiče probíhají nejčastěji telefonicky nebo osobně přímo v ordinaci.