Pravidelně aktualizované informace

Průběh správního řízení po podání námitky

PŘI vybodování Průběh správního řízení po podání námitky

Průběh správního řízení po podání námitky

Po podání námitky zahájí příslušný úřad správní řízení a následně rozhodne. Buď shledá námitku jako oprávněnou nebo jako nedůvodnou.

Oprávněné námitky

Oprávněnou námitkou se rozumí případ, kdy obecní úřad ihned zjistí vlastní pochybení a napraví tento stav opravou záznamů. Situaci popisuje § 123f odst. 2) zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu následovně:

Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.

Nedůvodné námitky

Toto je scénář naprosté většiny námitek. Řidič obvykle získá čas navíc (týdny, měsíce) do odevzdání řidičského průkazu. Pokud se například odvolá, pak i několik měsíců. Ovšem jde pouze o prodloužení začátku ročního období, kdy nebude řídit.

Případ neodůvodněných námitek popisuje § 123f odst. 3) zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu následovně:

Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.